Przejdź do treści

Angielska gramatyka – czas przeszły Past Continuous

Past Continuous, znany również jako Past Progressive, to czas przeszły, który pozwala mówić o czynnościach, które były w trakcie wykonywania w pewnym momencie w przeszłości. Użycie tego czasu pozwala na podkreślenie trwania akcji oraz na opis dwóch lub więcej równolegle zachodzących zdarzeń. Aby ułatwić Ci naukę, w tym artykule omówimy reguły Past Continuous oraz przybliżymy Ci jego zastosowanie i charakterystyczne określenia.

Zastosowanie

Czasu Past Continuous używamy do opisania:

 • Czynności, która była w trakcie wykonywania w konkretnym momencie w przeszłości – np. I was reading a book at 8 PM yesterday. (Czytałem książkę wczoraj o 20:00).
 • Dwóch lub więcej równoległych działań w przeszłości – np. While I was cooking, my brother was watching TV. (Kiedy gotowałem, mój brat oglądał telewizję).
 • Czynności trwającej, która została przerwana przez inną czynność – np. She was sleeping when the phone rang. (Ona spała, kiedy zadzwonił telefon).

Tworzenie zdań w czasie Past Continuous

Zdania twierdzące

Do utworzenia zdania twierdzącego w czasie Past Continuous używamy formy czasownika “to be” w czasie przeszłym (was/were) oraz czasownika głównego z końcówką “-ing”.

Przykłady:

 • I was playing football. – Grałem w piłkę nożną.
 • You were working hard. – Pracowałeś ciężko.
 • She was visiting her grandmother. – Odwiedzała swoją babcię.
 • He was finishing the project. – Kończył projekt.
 • It was raining. – Padał deszcz.
 • We were watching a movie. – Oglądaliśmy film.
 • You were studying English. – Uczyliście się angielskiego.
 • They were dancing all night. – Tańczyli całą noc.

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy dodając “not” do formy czasownika “to be” i uzupełniając o czasownik z końcówką “-ing”.

Przykłady:

I was not (wasn’t) playing tennis. – Nie grałem w tenisa.

You were not (weren’t) working yesterday. – Nie pracowałeś wczoraj.

She was not (wasn’t) visiting London. – Nie odwiedzała Londynu.

He was not (wasn’t) finishing the book. – Nie skończył książki.

It was not (wasn’t) raining last week. – Nie padało w zeszłym tygodniu.

We were not (weren’t) watching the news. – Nie oglądaliśmy wiadomości.

You were not (weren’t) studying for the test. – Nie uczyliście się do testu.

They were not (weren’t) dancing at the party. – Nie tańczyli na przyjęciu.

Pytania w czasie Past Continuous

Pytania w czasie Past Continuous tworzymy przez zmianę szyku podmiotu i formy czasownika “to be”, po czym dodajemy czasownik z końcówką “-ing”.

Przykłady:

Was I playing the piano? – Czy grałem na pianinie?

Were you working last night? – Czy pracowałeś wczoraj wieczorem?

Was she visiting the museum? – Czy odwiedzała muzeum?

Was he finishing his homework? – Czy kończył swoją pracę domową?

Was it raining on Monday? – Czy padało w poniedziałek?

Were we watching the correct channel? – Czy oglądaliśmy właściwy kanał?

Were you studying for your exams? – Czy uczyliście się do egzaminów?

Were they dancing well? – Czy oni dobrze tańczyli?

Określenia charakterystyczne dla Past Continuous

Podczas używania czasu Past Continuous często pojawiają się określenia takie jak:

 • At that moment (w tamtym momencie): She was watching TV at that moment. – Ona oglądała telewizję w tamtym momencie.
 • While (podczas gdy): While you were sleeping, I was reading. – Podczas gdy spałeś, ja czytałem.
 • When (kiedy): When I was walking to school, it started to rain. – Gdy szedłem do szkoły, zaczęło padać.

Cechy charakterystyczne czasu Past Continuous

Aby odróżnić Past Continuous od innych czasów, warto pamiętać, że:

 • Past Continuous kładzie nacisk na trwanie akcji w przeszłości.
 • Często stosowany jest do opisu tła dla innej akcji.
 • Może być używany do opisania równoległych działań w przeszłości.

Przeczytaj także: Angielska gramatyka – czas przeszły Past Simple