Przejdź do treści

Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous

W języku angielskim zarówno Past Simple, jak i Past Continuous są czasami przeszłymi, ale używane są w różnych sytuacjach i mają różne znaczenia. Co ważne, ich właściwe zrozumienie i stosowanie jest kluczowe do płynnego opowiadania o zdarzeniach z przeszłości. W tym artykule porównamy oba te czasy, wyjaśnimy ich różnice, podamy przykłady oraz omówimy problematyczne zdania.

Różnice w użyciu

Past Simple

 • Opisuje czynności zakończone w przeszłości – używamy Past Simple, kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w przeszłości, bez powiązania z teraźniejszością.
  • I visited the museum last year. (Odwiedziłem muzeum w zeszłym roku.)
 • Podaje fakty lub kolejność zdarzeń – Past Simple jest również używany do przedstawienia serii zdarzeń z przeszłości.
  • Yesterday, I woke up early, ate breakfast, and went to work. (Wczoraj wstałem wcześnie, zjadłem śniadanie i poszedłem do pracy.)

Past Continuous

 • Podkreśla trwanie akcji w przeszłości – Past Continuous stosujemy, gdy chcemy zaznaczyć, że czynność trwała przez jakiś czas w przeszłości.
  • I was reading a novel all evening. (Czytałem powieść przez cały wieczór.)
 • Opisuje równoczesność zdarzeń – używamy tego czasu do opisania dwóch lub więcej zdarzeń, które działy się równolegle.
  • While I was cooking, my sister was doing her homework. (Podczas gdy gotowałem, moja siostra odrabiała swoją pracę domową.)
 • Tworzy tło dla innej akcji – Past Continuous często opisuje tło, na którym rozgrywa się inne działanie.
  • It was raining when we left the house. (Padał deszcz, kiedy wychodziliśmy z domu.)

Porównanie konstrukcji czasów

Konstrukcja Past Simple:

Podmiot + czasownik w formie przeszłej (dla regularnych verb + -ed, dla nieregularnych druga forma czasownika).

Konstrukcja Past Continuous:

Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing.

Kiedy używać Past Simple, a kiedy Past Continuous

Przykłady użycia Past Simple:

 • I visited my grandparents last weekend. (Odwiedziłem moich dziadków w zeszły weekend.)
 • They went to the cinema yesterday. (Oni poszli wczoraj do kina.)

Przykłady użycia Past Continuous:

 • I was visiting my grandparents when you called. (Odwiedzałem moich dziadków, kiedy zadzwoniłeś.)
 • They were going to the cinema when I saw them. (Oni szli do kina, kiedy ich zobaczyłem.)

Problematyczne zdania

Niektóre zdania wydają się problematyczne, gdyż mogą być poprawnie formowane w obu czasach, ale z różnym znaczeniem:

 • I was reading when she called. (Czytałem, kiedy ona zadzwoniła.) – Past Continuous użyty do opisania trwającej akcji przerwanej przez inną czynność.
 • I read when she called. (Czytałem, kiedy ona zadzwoniła.) – Past Simple, który może sugerować, że akcja czytania była jakąś formą reakcji na telefon, co jest mniej typowym użyciem i może wydawać się niejasne dla odbiorcy

Wskazówki do rozróżniania

 • Jeśli w zdaniu znajdują się wyraźne informacje czasowe, które wskazują na zakończenie akcji w przeszłości (np. yesterday, last night), najprawdopodobniej użyjemy Past Simple.
 • Jeśli chcemy podkreślić proces lub trwanie akcji, zwłaszcza gdy rozgrywa się ona na tle innej czynności, użyjemy Past Continuous.

Podsumowanie

Past Simple i Past Continuous to dwa różne czasy przeszłe, które służą do opisu różnych aspektów minionych zdarzeń. Past Simple koncentruje się na zakończonych działaniach, podczas gdy Past Continuous podkreśla trwanie akcji lub jednoczesność zdarzeń. Aby prawidłowo używać tych czasów, ważne jest zwrócenie uwagi na kontekst zdania oraz na to, czy chcemy mówić o zakończonej akcji, czy też o trwającej w przeszłości czynności.